Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wartości w PKN ORLEN i ORLEN Upstream

ORLEN Upstream w realizacji celów biznesowych szczególną wagę przykłada do przestrzegania „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN”. Dokument ten stanowi zbiór ważnych i czytelnych zasad, które codziennie przypominają wszystkim pracownikom o kluczowych wartościach w Grupie ORLEN, jakimi są: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Opisuje on wzorcowe zachowania i postawy, pożądane zarówno w ramach organizacji, jak również w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. W „Wartościach i Zasadach postępowania PKN ORLEN” przedstawiono również elementy kluczowe dla stworzenia przyjaznego wszystkim pracownikom środowiska pracy, zagadnienia związane z bezpieczeństwem, wskazówki dotyczące efektywnej i rzetelnej wymiany informacji między pracownikami oraz zagadnienie równości wszystkich pracowników w zakresie szans na zatrudnienie, awans i doskonalenie zawodowe. Dokument opisuje również preferowane postawy pracowników poza miejscem i czasem pracy. Odnosi się także do kwestii wykorzystania mienia spółki oraz przyjmowania i oferowania korzyści materialnych. W „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN” znajdują się zapisy dotyczące prowadzenia przez pracowników działalności konkurencyjnej, jak również zagadnienia związane z ochroną informacji i rejestracją danych finansowych. Osobny rozdział w dokumencie został poświęcony otoczeniu zewnętrznemu spółek z Grupy ORLEN. Dokument systematyzuje i wyjaśnia, jak należy postępować w relacjach z klientami, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi, partnerami biznesowymi, konkurencją, a także w odniesieniu do środowiska naturalnego. Instruuje również, jak działać i do kogo się zgłosić w przypadku, gdy w pracy napotka się naruszenie opisanych w dokumencie wartości i zasad.

 

„Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” dostępne są tutaj: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Wartosci-i-zasady-postepowania-PKN-ORLEN-SA/Strony/Dokument-Warto%c5%9bci-i-zasady-postepowania-PKN-ORLEN-SA.aspx

 

Drugim ważnym w Grupie ORLEN dokumentem, odnoszącym się do postaw i sposobów postępowania względem interesariuszy zewnętrznych, jest przyjęta „Strategia CSR dla PKN ORLEN”. Jego źródłem jest społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR), rozumiana w koncernie jako zgodność wzrostu wartości przedsiębiorstwa z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje, w oparciu o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Strategia wyznacza priorytety CSR w trzech obszarach: wewnątrz organizacji, względem otoczenia bliskiego i dalekiego. W pierwszym z nich kluczowe jest budowanie relacji w oparciu o bezpieczeństwo pracowników, zarządzanie rozwojem i różnorodnością, a także wspieranie work-life balance i zaangażowania społecznego pracowników. Celem dotyczącym otoczenia bliskiego jest natomiast kształtowanie postaw, które przejawia się poprzez zaangażowanie interesariuszy, rozwijanie wrażliwości społecznej u partnerów biznesowych oraz kształtowanie wizerunku odpowiedzialnej spółki. W ramach relacji z otoczeniem dalekim Grupa ORLEN przewodzi zmianom, dbając o odpowiedzialny rozwój, wyznaczając najwyższe standardy branżowe w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska oraz wspierając nowe obszary biznesowe i innowacyjność. „Strategia CSR dla PKN ORLEN” opisuje również wybrane projekty i działania, w które angażuje się koncern w ramach realizacji wyznaczonych celów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Ze „Strategią CSR dla PKN ORLEN” można zapoznać się tutaj: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Strony/Strategia-CSR-na-lata-2015-2017.aspx

 

W ramach realizacji zapisów, zawartych w „Wartościach i zasadach postepowania w PKN ORLEN” oraz „Strategii CSR dla PKN ORLEN”, a także w celu uzupełnienia ich o zagadnienia ściśle związane ze specyfiką prac poszukiwawczo-wydobywczych, ORLEN Upstream wprowadził dwa dodatkowe dokumenty: „Katalog Dobrych Praktyk” oraz „Politykę CSR”.

 

W „Katalogu Dobrych Praktyk” przedstawione zostały wytyczne postępowania na każdym poziomie i etapie działalności ORLEN Upstream – od kwestii związanych ściśle z kulturą organizacyjną, poprzez te dotyczące zagadnień operacyjnych, troski o środowisko naturalne, bezpieczeństwa pracowników aż po tematykę komunikacji z interesariuszami. Dokument zawiera również część dotyczącą najważniejszych certyfikatów i wyróżnień, zdobytych przez ORLEN Upstream. Znajduje się w nim także zbiór dobrych praktyk odnoszących się do obszaru zakupowego. W „Katalogu Dobrych Praktyk” zamieszczony jest też kodeks postępowania pracowników, do którego przestrzegania zobowiązana jest każda osoba zatrudniona w ORLEN Upstream.

 

„Katalog Dobrych Praktyk” jest do pobrania tutaj: [link]

 

Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w ORLEN Upstream reguluje przyjęta „Polityka CSR”. Zgodnie z jej zapisami, spółka zobowiązuje się do prowadzenia prac w branży poszukiwawczo-wydobywczej z poszanowaniem interesów otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz w oparciu o zrównoważone i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Dokument wskazuje konkretne obszary i działania, związane ze specyfiką segmentu upstream, w których pracownicy i podwykonawcy ORLEN Upstream zobowiązani są postępować ze szczególnym uwzględnieniem kwestii CSR.

 

„Polityka CSR” dostępna jest tutaj: [link]

 
 

Marki Grupy ORLEN