Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nabycie udziałów spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

05-05-2006  Dla mediów

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 26 / 2006

Data sporządzenia:
2006-05-09
 
 
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
 
 
Temat
Nabycie udziałów spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.
 
 
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 09 maja 2006 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 26 kwietnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256011, spółki ORLEN Upstream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("ORLEN Upstream Sp. z o.o."), z siedzibą w Warszawie.
PKN ORLEN S.A. objął 100 udziałów w spółce ORLEN Upstream Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego ORLEN Upstream Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 50 tysięcy PLN.
Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest między innymi: górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność geologiczno – poszukiwawczo - rozpoznawcza.
Zarząd spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest dwuosobowy. Obydwie osoby zarządzające spółką ORLEN Upstream Sp. z o.o. są pracownikami PKN ORLEN S.A.: Prezes Zarządu od dnia 20.02.2006r., Wiceprezes Zarządu od dnia 30.12.2005r.
Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Upstream Sp. z o. o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
 
 
Źródło:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKNORLEN-Nabycie-udzialow-spolki-ORLEN-Upstream-Sp-z-o-o-przez-PKN-ORLEN-S-A-1431515.html

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN