Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PKNORLEN: ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

03-09-2009  Aktualności

Raport bieżący

Data sporządzenia

2009-09-03
 

Raport bieżący nr

127/2009
 

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN
 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 3 września 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN176031009 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 3 września 2009 roku - Data wykupu: 3 października 2009 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 707,50 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN