BADANIA SEJSMICZNE - ORLEN Upstream - page 1

Do badań wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym samochody cięża-
rowe nazywane wibrosejsami. Poruszają się one w grupie kilku pojazdów, za-
trzymując się co kilkadziesiąt metrów w precyzyjnie określonych miejscach,
nazywanych punktami wzbudzania. Po zatrzymaniu wibrosejsy opuszczają
płyty wibrujące i rozpoczynają trwające kilkanaście sekund wzbudzanie, emi-
tując w głąb ziemi drgania mechaniczne (fale sejsmiczne). Są one następnie
rejestrowane przez rozłożone na obszarze badań geofony bądź hydrofony
(umieszczane w zbiornikach wodnych), czyli urządzenia odbierające drga-
nia mechaniczne odbite przez poszczególne warstwy ziemi. Badania sejsmicz-
ne 2D wykonywane są wzdłuż zaprojektowanych linii, z udziałem rozłożonych
na ich rozciągłości odbiorników fal sejsmicznych. Uzyskuje się w ten sposób obraz
przekroju ziemi w miejscu, gdzie wykonywane było badanie.
Metodą bardziej zaawansowaną technicznie, względem badań typu 2D, są ba-
dania sejsmiczne 3D. W metodzie tej stosuje się odbiorniki rozłożone – nie liniowo
- a powierzchniowo w stosunku do poszczególnych punktów wzbudzania, rozsta-
wionych z dużą gęstością. Pozwala to na uzyskanie spójnego, przestrzennego
obrazu sejsmicznego badanego obszaru i prowadzi do otrzymania szczegółowe-
go układu warstw geologicznych zalegających głęboko pod ziemią, a tym samym do dokładnego zobrazowania budowy
geologicznej. Dzięki interpretacji otrzymanych wyników możliwe jest wyznaczenie potencjalnych obiektów dla dalszych
poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
BADANIA SEJSMICZNE
ZOBRAZUJĄ JAK ZBUDOWANA JEST ZIEMIA
Badania sejsmiczne pozwalają na poznanie geologicznej budowy ziemi w oparciu o zarejestrowane fale
sejsmiczne, które zostały specjalnie w tym celu wzbudzone. Metoda ta jest stosowana w poszukiwaniu kopalin
od blisko stu lat, a w Polsce po raz pierwszy została wykorzystana w dwudziestoleciu międzywojennym.
ORLEN Upstream w poszukiwaniu węglowodorów korzysta głównie z wibratorowej metody badań sejsmicznych.
Jest ona bezpieczna i stosowana powszechnie w przemyśle naftowo-gazowniczym w Polsce i na świecie
od połowy XX wieku. W Polsce do tej pory wykonano ponad 200 000 km profili sejsmicznych 2D i ponad 13 000 km
2
badań sejsmicznych 3D.
Schemat wzbudzania i rejestracji fal sejsmicznych
Grupa wibrosejsów
1 2
Powered by FlippingBook