Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność
Obszarem działalności ORLEN Upstream jest poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Prace operacyjne prowadzone są zarówno na złożach konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, w Polsce i na świecie (Kanada).

Pierwsze aktywa poszukiwawcze w Polsce ORLEN nabył w 2007 roku. W ramach prowadzonych prac poszukiwawczych, zespół ORLEN Upstream wykonał dotychczas blisko 2000 km nowych profili sejsmicznych (2D) i przeanalizował historyczne dane geologiczne z powierzchni kilkunastu tysięcy km². Prace wiertnicze w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego rozpoczęto w 2011 roku. Obecnie ORLEN Upstream jest jednym z liderów poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce. Zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach Syczyn-OU2K i Berejów-OU2K były najbardziej intensywnymi (pod względem parametrów technicznych - m.in. wydajności tłoczenia) operacjami tego typu wykonanymi dotychczas w Europie.

Portfolio zagranicznych aktywów wydobywczych Grupy ORLEN skoncentrowane jest w prowincji Alberta w Kanadzie, a ich łączny potencjał wydobywczy wynosi 48 mln boe rezerw udowodnionych i prawdopodobnych (2P). ORLEN planuje dalszy rozwój działalności na rynku kanadyjskim poprzez inwestycje w aktywa produkcyjne, realizowane za pośrednictwem spółki TriOil która zaangażowana jest w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego w zachodniej Kanadzie. Rozwój portfolio aktywów w Północnej Ameryce zapewnia Grupie ORLEN:

  • ​zwiększanie wolumenu wydobycia z eksploatowanych dotychczas złóż,
  • poszerzanie portfela posiadanych przez spółkę aktywów,
  • obecność na dojrzałym i stabilnym rynku upstream
  • międzynarodową wymianę doświadczeń oraz transfer know how na obszar działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce,
  • umacnianie pozycji w Kanadzie oraz bazę do dalszej ekspansji na rynkach Ameryki Północnej. 

Poszerzanie portfela posiadanych aktywów jest zgodne ze strategią Grupy ORLEN, która zakłada intensyfikację działalności w segmencie upstream. Jednym z najważniejszych elementów realizacji strategii pozostaje też dalszy rozwój prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w Polsce, w tym poprzez akwizycję nowych danych sejsmicznych, interpretację archiwalnych danych geologicznych oraz prace wiertnicze i intensyfikacyjne.

ORLEN Upstream realizuje wszystkie działania operacyjne z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, przy równoczesnej trosce o rozwój kadry i dbałości o środowisko naturalne.​

 
 

Marki Grupy ORLEN