Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
  • Zdarzenie potencjalnie wypadkowe (ZPW) – są to zdarzenia niebezpieczne związane z wykonywana pracą, które nie doprowadziły do urazów, szkód, czy pogorszenia zdrowia pracowników, ale mogły doprowadzić do ich wystąpienia w zbliżonych warunkach (z niewielkim przesunięciem czasowym, niewielkiej różnicy miejsca wystąpienia zdarzenia).
 

​Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (near miss) świadczą o tym, że system ochrony zdrowia i życia pracowników nie jest doskonały i posiada luki, które mogą doprowadzić do wypadków pracowników, a także doprowadzić do strat mienia spółki w przyszłości.

Rozpoznawanie i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. ZPW powinny być analizowane z analogicznym zaangażowaniem i zasobami, jak wypadki przy pracy, czy realne uszkodzenia sprzętu i mienia. Zgłoszenia umożliwiają wprowadzanie działań korygujących, a co za tym idzie, wnoszą znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników spółki i pracowników podwykonawców.

Zdarzanie potencjalnie wypadkowe nie jest tożsame z niebezpiecznymi warunkami, niebezpiecznym zachowaniem, czy też faktycznym wypadkiem, ilustracja poniżej pozwala odróżnić te obserwacje:

 
zdjecie2.png 
 

Rys. 1 Przykład różnic pomiędzy ZPW, a wypadkiem, niebezpiecznymi warunkami i niebezpiecznym zachowaniem.
https://claitec.com/en/near-miss-acting-when-there-are-signs-of-risk/

  1. Niebezpieczne warunki
  2. Niebezpieczne zachowanie
  3. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
  4. Wypadek

Zasadność zgłaszania ZPW można zilustrować na podstawie tzw. piramidzie zdarzeń wypadkowych, która ilustruje korelacje pomiędzy obserwacjami warunków i zachowań niebezpiecznych, zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi, oraz wypadkami lekkimi, ciężkimi oraz wypadkami śmiertelnymi. Redukcja liczby ZPW będzie korespondować ze zmniejszoną liczbą wypadków lekkich i tych najcięższych. Zgłaszanie ZPW umożliwia poprawę warunków bezpieczeństwa, a w konsekwencji zmniejszenie liczby poważnych wypadków.

piramida2.png 
Rys. 2 Piramida zdarzeń wypadkowych
Materiały własne

 

Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego można dokonać w formie papierowej bądź elektronicznej poprzez:
  • Bezpośrednio przez pracownika do przełożonego, bądź przełożonego Wykonawcy;
  • Zgłoszenie do Działu BHP i OŚ OU poprzez wiadomość elektroniczną;

Zgłoszenia trafiają następnie do osoby kierującej właściwą dla sprawy komórka organizacyjną, po czym powinna nastąpić analiza zdarzenia przy udziale pracownika Działu BHP i OŚ OU i wdrożenie działań korekcyjnych. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Marki Grupy ORLEN