Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Działalność w Polsce
MapaPolski_OU_KONCESJE_www-2019-dzialw Polsce-01.jpg
 
Działalności ORLEN Upstream w Polsce obejmuje poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Pierwsze aktywa poszukiwawcze ORLEN Upstream nabył w 2007 roku. W ramach prowadzonych prac poszukiwawczych, zespół Spółki wykonał dotychczas kilka tysięcy kilometrów nowych profili sejsmicznych 2D oraz kilkanaście zdjęć 3D i przeanalizował historyczne dane geologiczne z powierzchni kilkunastu tysięcy km2. Prace wiertnicze w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego rozpoczęto w 2011 roku. Obecnie ORLEN Upstream jest jednym z liderów poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce, działając na obszarze 26 koncesji o łącznej powierzchni ​blisko 17 tys. km2. Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości posiadanych zasobów 2P jest zgodne ze strategią Grupy ORLEN, która zakłada konsekwentny rozwój segmentu upstream i koncentrację na najbardziej perspektywicznych projektach.
 
 
 
Projekty
 
 
 
Projekt Bieszczady – to obszar objęty wspólnymi z PGNiG S.A. operacjami na Podkarpaciu. Prace są prowadzone na terenie 7 koncesji. Cele geologiczne prowadzonych na tym obszarze prac obejmują utwory fliszu karpackiego, czyli występujących w tym regionie naprzemianległych skał osadowych morskiego pochodzenia, powstałych między okresem dolnej kredy a miocenem. Na terenie obecnego projektu Bieszczady historycznie zostało udokumentowanych kilkanaście złóż węglowodorów. W ramach prac poszukiwawczych wykonywano dotychczas zdjęcia sejsmiczne, wiercono otwory poszukiwawcze oraz prowadzono testy przepływu.
 
 
 
Projekt Karbon – obszar projektowy tworzy 4 koncesji położonych na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W basenie lubelskim celami geologicznymi są nagromadzenia węglowodorów w skałach z okresu karbonu oraz dewonu. Dodatkowo, na terenie koncesji wchodzących w skład projektu, historycznie eksploatowane były m.in. złoża Wilga, Minkowice, Mełgiew B, Mełgiew A, co potwierdza perspektywiczność tych terenów. Łącznie na tym obszarze wykonaliśmy 14 odwiertów. Obecnie trwa analiza danych sejsmicznych, uzyskanych w trakcie najnowszego badania, wykonanego w 2016 roku. Po akwizycji spółki FX Energy prace w ramach części obszaru projektu Karbon realizowane są wspólnie z partnerem – PGNiG S.A. – na terenie koncesji Blok 255, włączonej do aktywów Grupy ORLEN z końcem 2015 roku.
 
 
 
Projekt Karpaty – na obszar projektu składają się 3 koncesje ORLEN Upstream położone w obrębie Karpat Zewnętrznych na granicy Małopolski i Podkarpacia. Jest to obszar o dobrym rozpoznaniu geologicznym i bardzo długiej historii naftowej. Celem geologicznym dla poszukiwań są utwory kredy, paleocenu, eocenu, oligocenu i miocenu. Na terenie projektu Karpaty wykonano zdjęcie sejsmiczne, a także odwiercono pierwsze odwierty poszukiwawcze Lipinki-OU1 oraz Pasieki-OU1.
 
 
 
Projekt Miocen – obszar projektu tworzy koncesja Siennów-Rokietnica (8/2015/p) położona w południowo-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Region ten jest perspektywiczny pod względem występowania złóż gazu ziemnego w utworach badenu i sarmatu w postaci pułapek strukturalnych. Istnieje również możliwość obecności tzw. pułapek litofacjalnych. Ich mechanizm polega na występowaniu przepuszczalnych skał w których gromadzą się węglowodory, otoczonych przez izolującą warstwę skał nieprzepuszczalnych. W przeciwieństwie do pułapek strukturalnych obecność pułapek facjalnych nie jest warunkowana tektonicznie. Rejon ten jest bardzo dobrze rozpoznany geologicznie. W 2016 roku na obszarze projektu przeprowadzone zostały badania sejsmiczne.
 
 
 
Projekt Sieraków – prace prowadzone w ramach tego projektu wspólnie z PGNiG S.A. obejmują 2 koncesje na obszarze Wielkopolski, w sąsiedztwie największych odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, które zostały dokonane w ostatnich latach. Celem prowadzonych prac jest zbadanie i dokładne rozpoznanie struktur dolomitu górnego. Do tej pory wykonane zostały 4 odwierty na terenie koncesji. Obecnie trwa przygotowanie do zagospodarowania złoża ropy i gazu ziemnego.​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN