Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Odpowiedzialny biznes

ORLEN Upstream prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze z poszanowaniem interesów otoczenia, w oparciu o zrównoważone i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Odpowiedzialność firmy znajduje odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, w szczególności w:

 
 • prowadzeniu prac poszukiwawczych i wydobywczych w oparciu o najwyższe standardy środowiskowe oraz z poszanowaniem dziedzictwa naturalnego, społecznego i kulturowego;
 •  
 • prowadzeniu stałego dialogu z interesariuszami, w szczególności ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny objęte działalnością operacyjną spółki;
 •  
 • wspieraniu inicjatyw społecznych oraz angażowaniu interesariuszy w przedsięwzięcia promujące aktywny styl życia, proekologiczne, edukacyjne i charytatywne, ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych działaniami operacyjnymi ORLEN Upstream;
 •  
 • wspieraniu rozwoju kultury kreatywności i innowacyjności zarówno wśród pracowników, jak i poza organizacją;
 •  
 • budowaniu kultury bezpieczeństwa, opartej na odpowiedzialności pracowników za bezpieczeństwo w pracy i poza nią;
 •  
 • wyznaczaniu standardów etycznego biznesu i definiowaniu obowiązków ORLEN Upstream w zakresie ochrony środowiska naturalnego w prowadzonej przez spółkę działalności;
 •  
 • promocji aktywnego stylu życia wśród pracowników oraz tworzeniu warunków do harmonijnego łączenia pracy zawodowej i życia rodzinnego;
 •  
 • budowaniu u pracowników i podwykonawców poczucia troski o lokalne społeczności i środowisko naturalne;
 •  
 • aktywizacji pracowników oraz interesariuszy w obszarze inicjatyw charytatywnych;
 •  
 • zwiększaniu wolumenów wydobycia i powiększaniu bazy zasobowej węglowodorów w Polsce, a więc podnoszeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i przyczynianiu się do rozwoju gospodarczego;
 •  
 • zwiększaniu wolumenów wydobycia i powiększaniu bazy zasobowej węglowodorów w Kanadzie, realizowanym z poszanowaniem prawa, środowiska, kultury i obyczajów tego kraju, wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, spełniających restrykcyjne normy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz innych dobrych praktyk operacyjnych;
 •  
 • współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, która umożliwia wymianę wiedzy i rozwój technologii, w tym poprzez działania innowacyjne i optymalizujące.
 •  
 
 

Marki Grupy ORLEN