Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zespół

Wykwalifikowany, zmotywowany, doświadczony i zgrany zespół jest naszą największą wartością. Obecnie w biurze w Warszawie z ORLEN Upstream współpracuje ponad 100 specjalistów, reprezentujących różne dziedziny związane z branżą oli & gas, a także obszary wspierające kluczową działalność biznesową spółki. Zespół ORLEN Upstream poprzez swoją pracę przyczynia się do poszerzania wiedzy o zasobach węglowodorów w Polsce i Kanadzie, a także do ich udostępniania – w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku. Wierzymy, że wyzwania, z którymi mierzymy się każdego dnia, mają istotne znaczenie dla gospodarek krajów, w których działamy, a my – Odkrywając i udostępniając zasoby naturalne napędzamy przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami wybranych pionów w strukturze ORLEN Upstream.

 

Pion Strategii i Zarządzania Projektami

 

Głównymi zadaniami Pionu Strategii i Zarządzania Projektami są: monitoring branży upstream oraz kompleksowa analiza i ocena techniczna aktywów poszukiwawczych i wydobywczych, a także spółek naftowych w Polsce i na świecie, pod kątem możliwości ich ewentualnej akwizycji. Analiza poprzedzająca decyzję o poszerzeniu portfela projektów poszukiwawczo-wydobywczych obejmuje nie tylko diagnozę rynku, ale też szereg specjalistycznych aspektów ekonomicznych, geologicznych, geofizycznych, petrofizycznych, środowiskowych i złożowych. Ma ona na celu określenie zasobów węglowodorów i potencjału produkcyjnego, a także ryzyka politycznego, społecznego i środowiskowego. Szacowane są również koszty i logistyka związana z poszukiwaniem, zagospodarowaniem i eksploatacją złóż węglowodorów. Wyniki tego rodzaju analizy stanowią podstawę do sporządzenia modeli ekonomicznych, służących wycenie analizowanych aktywów naftowych. Zespół Pionu Strategii i Zarządzania Projektami przewodzi także spółce w realizacji projektów z zakresu R&D i innowacji oraz wspiera zarząd spółki w formułowaniu strategicznych założeń w zakresie rozwoju segmentu wydobycia.

 

Pion Poszukiwań

 

Do zadań tego pionu należy przygotowanie koncepcji prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w obszarze węglowodorów oraz analiza związanego z nimi ryzyka. Pracownicy pionu na kolejnym etapie są odpowiedzialni za przygotowanie projektów robót geologicznych. W codziennej pracy do wykonywania analiz i interpretacji pozyskanych danych wykorzystują oni najnowocześniejsze narzędzia i metody badawcze, związane z geologią i geofizyką. Kompleksowe analizy powstają w oparciu o wiedzę i umiejętności zespołu składającego się z geologów, geofizyków i pertofizyków, posiadających bogate doświadczenie w branży oil & gas. W działalności poszukiwawczej wykorzystywanych jest wiele dziedzin geologii i geofizyki, takich jak: stratygrafia, sedymentologia, paleontologia, geologia strukturalna, biostratygrafia, geochemia, paleogeografia, sejsmika, mikrosejsmika, petrofizyka.

 

Pion Operacji

 

Do obszaru odpowiedzialności Pionu Operacji należy w szczególności projektowanie otworów wiertniczych, na co składa się zarówno planowanie konstrukcji otworu, jak również dobór odpowiedniej technologii wiercenia oraz koordynacja prac wiertniczych. Zespół nadzoruje również proces przygotowania placów wiertniczych, kontraktuje urządzenia wiertnicze oraz różnego rodzaju serwisy. Zdobyta wiedza pozwala na bezpieczne i sprawne prowadzenie prac, ciągłą optymalizację działań, a także wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania projektami.

 

W kompetencjach Pionu Operacji leżą również zagadnienia związane z BHP oraz ochroną środowiska. Dedykowany zespół nadzoruje pozyskiwanie decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenia wodno-prawne czy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami wydobywczymi, a także kontrolują niezbędne dokumenty po stronie podwykonawców. Współpracują również ściśle z działami technicznymi ORLEN Upstream, określając założenia do przetargów i umów w zakresie monitoringu środowiska, monitoringu infrastruktury czy pomiarów hałasu związanego z prowadzonymi pracami. Ważnym elementem jest zapewnienie w spółce aktualności procedur HSSE (Health, Safety, Security and Environment) oraz prowadzenie dokumentacji w obszarze BHP. Do kompetencji zespołu należy również stała kontrola aspektów ochrony środowiska i bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac operacyjnych, a także udział w przygotowywaniu analiz środowiskowych. W ramach Pionu Operacji powstają także założenia pozwalające na wdrażanie w ORLEN Upstream koncernowej strategii w zakresie BHP oraz budowanie wewnątrz organizacji kultury bezpieczeństwa.

 

Pion Wydobycia

 

Ocena nowych aktywów wydobywczych, szacowanie zasobów udokumentowanych złóż węglowodorów oraz przygotowywanie modeli produkcyjnych to zadania stojące przed Pionem Wydobycia. Zespół koordynuje prace związane z rozpoznaniem i zagospodarowaniem udokumentowanych zasobów, w tym wykonywanie zabiegów szczelinowania hydraulicznego, testów produkcyjnych, a także analizę otrzymywanych wyników. Zespół Pionu Wydobycia uczestniczy w projektowaniu otworów poprzez dobór rur eksploatacyjnych oraz technologii zagłowiczenia, a także zajmuje się opracowywaniem koncepcji infrastruktury wydobywczej i liniowej. Wykonuje również modele symulacyjne zarówno pojedynczych odwiertów, jak też całych złóż. Ważnym obszarem działalności jest potwierdzanie komercyjności odkrytych złóż. Na ten proces składa się ocena opłacalności inwestycji, kontrola budżetów, a także opracowanie harmonogramów realizacji, a następnie nadzór nad przedsięwzięciami wydobywczymi.

 

Pion Kontrolingu i Finansów

 

Analizy ekonomiczno-finansowe, przygotowywanie sprawozdań finansowych i zarządczych spółki oraz planowanie i nadzorowanie budżetów poszczególnych działów ORLEN Upstream to główne zadania Pionu Kontrolingu i Finansów. Pracownicy tego obszaru zajmują się kwestiami rachunkowości i kontrolingu, przygotowują estymację operatywności finansowej projektów inwestycji kapitałowych i bieżącą ocenę efektywności podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych. W ich kompetencji leżą również tematy związane z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości podatkowej ORLEN Upstream.

 

Pion Organizacyjno-Prawny

 

Głównym zadaniem Pionu Organizacyjno-Prawnego jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami grupy ORLEN Upstream. Pracownicy tego pionu, koordynując i nadzorując obszar organizacyjny spółki, opiniują i tworzą regulaminy zarządcze oraz zapewniają szeroko pojętą obsługę spółki. W Pionie Organizacyjno-Prawnym skupione są więc również takie obszary jak zakupy, doradztwo prawne czy zespół odpowiedzialny za public relations, marketing, komunikację korporacyjną oraz CSR.

 

Działy wspierające

 

W ORLEN Upstream sprawne osiąganie kluczowych celów operacyjnych umożliwiają działy wspierające. Należą do nich Dział HR, który czuwa nad procesami związanymi z zespołem ORLEN Upstream oraz Dział Administracji, który dba o to, aby biuro ORLEN Upstream było przyjazne, funkcjonalne i dobrze wyposażone. Skuteczne i sprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w spółce, zapewnia natomiast Dział Informatyki.

 
 

Marki Grupy ORLEN