Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zespół
Wykwalifikowany, zmotywowany, doświadczony i zgrany zespół jest naszą największą wartością. Obecnie w biurze w Warszawie z ORLEN Upstream współpracują specjaliści reprezentujących różne dziedziny związane z branżą oli & gas, a także obszary wspierające kluczową działalność biznesową spółki. Zespół ORLEN Upstream poprzez swoją pracę przyczynia się do poszerzania wiedzy o zasobach węglowodorów w Polsce i Kanadzie, a także do ich udostępniania – w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku. Wierzymy, że wyzwania, z którymi mierzymy się każdego dnia, mają istotne znaczenie dla gospodarek krajów, w których działamy, a my – Odkrywając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami wybranych pionów w strukturze ORLEN Upstream.
 
 
Pion Strategii i Zarządzania Portfelem Projektów
 
Głównymi zadaniami Pionu Strategii i Zarządzania Portfelem Projektów są: przygotowanie i aktualizacja strategii segmentu upstream oraz bieżące monitorowanie jej realizacji, monitoring branży upstream oraz kompleksowa analiza i ocena techniczna aktywów poszukiwawczych i wydobywczych, a także spółek naftowych w Polsce i na świecie, pod kątem możliwości ich ewentualnej akwizycji. Analiza poprzedzająca decyzję o poszerzeniu portfela projektów poszukiwawczo-wydobywczych obejmuje nie tylko diagnozę rynku, ale też szereg specjalistycznych aspektów ekonomicznych, geologicznych, geofizycznych, petrofizycznych, środowiskowych i złożowych. Wyniki tego rodzaju analizy stanowią podstawę do sporządzenia modeli ekonomicznych, służących wycenie analizowanych aktywów naftowych. Zespół Pionu Strategii i Zarządzania Portfelem Projektów przewodzi także spółce w realizacji projektów z zakresu R&D i innowacji oraz wspiera zarząd spółki w formułowaniu strategicznych założeń w zakresie rozwoju segmentu wydobycia. W pionie wyróżniamy również zespół zakupów odpowiedzialny za realizację procesów zakupowych, prowadzenie negocjacji oraz utrzymywanie relacji biznesowych z dostawcami, jak również zespół IT, który zapewnia skuteczne i sprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w spółce.
 
 
Pion Poszukiwań
 
Do zadań tego pionu należy przygotowanie koncepcji prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w obszarze węglowodorów oraz analiza związanego z nimi ryzyka. Pracownicy pionu na kolejnym etapie są odpowiedzialni za przygotowanie projektów robót geologicznych. W codziennej pracy do wykonywania analiz i interpretacji pozyskanych danych wykorzystują oni najnowocześniejsze narzędzia i metody badawcze, związane z geologią i geofizyką. Kompleksowe analizy powstają w oparciu o wiedzę i umiejętności zespołu składającego się z geologów, geofizyków i petrofizyków, posiadających bogate doświadczenie w branży oil & gas. W działalności poszukiwawczej wykorzystywanych jest wiele dziedzin geologii i geofizyki, takich jak: stratygrafia, sedymentologia, paleontologia, geologia strukturalna, biostratygrafia, geochemia, paleogeografia, sejsmika, mikrosejsmika, petrofizyka.
 
 
Pion Operacji
 
Do obszaru odpowiedzialności Pionu Operacji należy w szczególności projektowanie otworów wiertniczych, na co składa się zarówno planowanie konstrukcji otworu, jak również dobór odpowiedniej technologii wiercenia oraz koordynacja prac wiertniczych. Zespół nadzoruje również proces przygotowania placów wiertniczych, kontraktuje urządzenia wiertnicze oraz różnego rodzaju serwisy. Zdobyta wiedza pozwala na bezpieczne i sprawne prowadzenie prac, ciągłą optymalizację działań, a także wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania projektami.
 
 
Pion Wydobycia  
 
Ocena nowych aktywów wydobywczych, szacowanie zasobów udokumentowanych złóż węglowodorów oraz przygotowywanie modeli produkcyjnych to zadania stojące przed Pionem Wydobycia. Zespół koordynuje prace związane z rozpoznaniem i zagospodarowaniem udokumentowanych zasobów, w tym wykonywanie testów produkcyjnych, a także analizę otrzymywanych wyników. Zespół Pionu Wydobycia uczestniczy w projektowaniu otworów poprzez dobór rur eksploatacyjnych oraz technologii zagłowiczenia, a także zajmuje się opracowywaniem koncepcji infrastruktury wydobywczej i liniowej. Wykonuje również modele symulacyjne zarówno pojedynczych odwiertów, jak też całych złóż. Ważnym obszarem działalności jest potwierdzanie komercyjności odkrytych złóż. Na ten proces składa się ocena opłacalności inwestycji, kontrola budżetów, a także opracowanie harmonogramów realizacji, a następnie nadzór nad przedsięwzięciami wydobywczymi.
 
W kompetencjach Pionu Wydobycia leżą również zagadnienia związane z BHP i ochroną środowiska. Dedykowany zespół nadzoruje pozyskiwanie decyzji administracyjnych, współpracuje ściśle z działami technicznymi ORLEN Upstream, określając założenia do przetargów i umów w zakresie monitoringu środowiska, monitoringu infrastruktury czy pomiarów hałasu związanego z prowadzonymi pracami. Do kompetencji zespołu należy stała kontrola aspektów ochrony środowiska i bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac operacyjnych. Obszar BHP jest również odpowiedzialny za wdrażanie w ORLEN Upstream koncernowej strategii w zakresie BHP oraz budowanie wewnątrz organizacji kultury bezpieczeństwa.
 
 
Pion Finansów
 
Analizy ekonomiczno-finansowe, przygotowywanie sprawozdań finansowych i zarządczych spółki oraz planowanie i nadzorowanie budżetów poszczególnych działów ORLEN Upstream to główne zadania Pionu Finansów. Pracownicy tego obszaru zajmują się kwestiami rachunkowości i kontrolingu, przygotowują estymację operatywności finansowej projektów inwestycji kapitałowych i bieżącą ocenę efektywności podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych. W ich kompetencji leżą również tematy związane z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości podatkowej ORLEN Upstream.
 
 
Pion Obsługi Korporacyjnej i Rozwoju Sprzedaży
 
Głównym zadaniem Pionu Obsługi Korporacyjnej i Rozwoju Sprzedaży jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami grupy ORLEN Upstream. Pracownicy tego pionu, koordynując i nadzorując obszar organizacyjny spółki, opiniują i tworzą regulaminy zarządcze oraz zapewniają szeroko pojętą obsługę spółki. W Pionie Obsługi Korporacyjnej i Rozwoju Sprzedaży skupione są więc również obszar administracji, w ramach którego pracownicy dbają o przyjazne, funkcjonalne i dobrze wyposażone biuro czy zespół odpowiedzialny za public relations, marketing, komunikację korporacyjną oraz CSR.
 
 
Działy wspierające
 
W ORLEN Upstream sprawne osiąganie kluczowych celów operacyjnych umożliwiają działy wspierające. Należą do nich Dział HR, który czuwa nad procesami związanymi z zespołem ORLEN Upstream, Dział Prawny odpowiadający za kompleksową obsługę prawną i korporacyjną Spółki oraz Dział Kontroli Finansowej i Wsparcia Decyzji Zarządczych zapewniający doradztwo podatkowe.
 

 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN