Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dobre Praktyki

ORLEN Upstream Sp. z o.o. na każdym etapie swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Reprezentując największą firmę w Polsce, ORLEN Upstream pragnie nie tylko aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnym kraju, ale również aspiruje do roli aktywnego partnera społecznego, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Konsekwentnie realizując strategię biznesową koncernu, ORLEN Upstream z najwyższą starannością dba o środowisko naturalne i społeczne, w którym działa. Zagadnienia ekologiczne, etyczne i społeczne w wymiarze długookresowym są nieodłącznym elementem działalności firmy.

 

 

Etyka i kultura organizacyjna

 
Zespół ORLEN Upstream przestrzega zasad kultury organizacyjnej, budowanej w oparciu o wartości zdefiniowane w Kodeksie Etycznym koncernu PKN ORLEN, a w szczególności:
  • Szanujemy godność każdego człowieka i nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację polityczną czy inne wymiary różnorodności.
  • Dbamy o dobre imię firmy, na rzecz której pracujemy, produktów, które oferujemy oraz usług, które świadczymy.
  • Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wysokie standardy etyczne wykluczające jakiekolwiek formy zachowań aroganckich, krzywdzących, nieuczciwych czy korupcyjnych.

Troska o środowisko naturalne

ORLEN Upstream z najwyższą starannością dba o środowisko naturalne. Z przekonaniem i zaangażowaniem stosujemy się do najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych wyznaczonych przez polskie i europejskie prawo, często wychodząc ponad obowiązujące wymagania. Wspieramy inicjatywy proekologiczne uczestnicząc w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Analizujemy i oceniamy ryzyka związane z wpływem naszych działań na środowisko naturalne i społeczne, każdorazowo starając się je minimalizować. W razie wyrządzonej szkody, natychmiast reagujemy usuwając skutki naszej działalności i wyciągając wnioski na przyszłość.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Przestrzegamy rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z najwyższą starannością przygotowując, egzekwując i monitorując działalność w terenie. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i osób z najbliższego otoczenia oraz o ich mienie, prowadząc działania prewencyjne oraz naprawcze - w przypadku wyrządzenia szkody. Odpowiednio chronimy dane i informacje.

Otwarta i rzetelna komunikacja

Prowadzimy otwarty dialog z pracownikami i wszystkimi grupami interesariuszy opierając komunikację na konkretnych faktach. Zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji wszystkim zainteresowanym, przestrzegając przy tym ustalonych norm i zasad postępowania.

Zaufanie i partnerstwo

W ORLEN Upstream dążymy do zbudowania przyjaznych i trwałych relacji ze wszystkimi interesariuszami, w tym społecznościami lokalnymi, poprzez prowadzenie partnerskiego dialogu oraz odpowiedzialne słowa i czyny. Staramy się zrozumieć różne potrzeby i oczekiwania społeczności, w których przebywamy i pracujemy, w tym społeczności lokalnych, i odnosić się do nich z należytym szacunkiem, powagą i odpowiedzialnością. Pragniemy aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych, działając na ich rzecz oraz angażując ich zasoby w nasze przedsięwzięcia.

Nauka i rozwój

ORLEN Upstream wpływa na rozwój gospodarczy kraju i regionów poprzez doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpracowników, popularyzację nauki oraz współpracę z ośrodkami naukowymi, ale też poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, stały rozwój technologiczny, oraz współpracę z lokalnymi dostawcami. W ORLEN Upstream uważamy, że dobrze wykształcone młode pokolenie  jest najważniejszym elementem potencjału rozwoju gospodarczego kraju, dlatego przykładamy ogromną wagę do edukacji promując i popularyzując zagadnienia naukowe związane z przemysłem energetycznym, w tym w szczególności technologią poszukiwań i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Kultura fizyczna

W ORLEN Upstream uważamy, że zdrowe współzawodnictwo w ramach czynnego uprawiania sportów amatorskich oraz codzienna aktywność ruchowa korzystnie wpływa na szeroko pojęty rozwój społeczny. Szczególnie ważne jest to w grupie młodzieży, gdzie popularyzowanie dobrych wzorców zachowania oraz zagospodarowanie czasu poza szkołą pozytywnie kształtuje młode charaktery i jest szansą na spędzanie czasu wolnego w wartościowy sposób. Wspieramy ciekawe inicjatywy sportowe, aktywnie angażując się w lokalnie uprawiane dyscypliny, często biorąc bezpośredni i czynny udział w wydarzeniu.

 
 

Marki Grupy ORLEN