Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

01-04-2010  

​Nr 62 / 2010 | 2010-04-01
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 1 kwietnia 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN288040510 o łącznej wartości emisji 65 600 000 PLN, na którą składa się 656 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 1 kwietnia 2010 roku
- Data wykupu: 4 maja 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 668,40 PLN.
PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Upstream.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN