Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje

19-05-2010  

​Nr 90 / 2010   | 2010-05-19
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 19 maja 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
 
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
 
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
 
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN310180610 o łącznej wartości emisji 1 400 000 PLN, na którą składa się 14 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
 - Data emisji: 19 maja 2010 roku
 - Data wykupu: 18 czerwca 2010 roku
 - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła  99 699,20 PLN.
 
PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Upstream.
 
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.
 

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN